Ukrainian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Vietnamese Welsh Yiddish

УДК 378.184:617–089

 

Сусак Я. М.1, Сличко І. Й.2, Мазуренко О. В.2, Опальчук Х. Т.1


Інформація про авторів:
1Кафедра хірургії стоматологічного факультету, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
2Кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна


Резюме. У статті розкрито особливості функціонування студентського наукового хірургічного гуртка. Визначені основні напрями підготовки студентів-медиків з акцентом на науково-дослідну роботу, навички з військової тактичної медицини, охарактеризована співпраця з іншими навчальними закладами.

Ключові слова: хірургічний гурток, тактична медицина, медичні навички.


ВСТУП

В умовах реформування охорони здоров’я України зусилля медиків, керівників усіх рівнів спрямовані на покращення якості надання медичної допомоги та підвищення її доступності. Формування творчого, компетентного спеціаліста з креативним мисленням, що базується на сукупності знань, умінь, навичок у своїй професійній діяльності, є одним із завдань вищої медичної школи. Сучасний рівень розвитку медичної науки та практики диктує підвищені вимоги до лікарів-випускників щодо ступеня засвоєння практичних навиків і маніпуляцій, здатності швидко орієнтуватися в складних клінічних ситуаціях. Саме оптимальна програма навчання має допомогти студенту [1, 3]. Оскільки традиційне навчання не завжди відповідає сучасним вимогам, існує об’єктивна необхідність використання додаткових методів, які ближче до реальної професійної діяльності та які допомагають сформувати професіональне творче мислення у студентів [2, 4].

Вагома роль у відпрацюванні клінічних і науково-дослідницьких навиків належить студентському науковому гуртку – громадській організації, що сприяє підвищенню якості освіти та професіональному становленню студентів, накопиченню досвіду, творчому росту, максимальному використанню потенціалу [5].

Залучення студентів до науково-дослідної роботи в студентському науковому гуртку (СНГ) є одним із чинників інтенсифікації та інтеграційного навчання, оскільки сприяє формуванню в них творчих здібностей, отриманню нової інформації, яка мотивує постійно оновлювати знання [3, 5, 6]. Науково-дослідна робота студентів-гуртківців полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне та експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер «відкриттів» студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни. Завдання науково-дослідної роботи студентів полягає в розвитку умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання наукових завдань, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі в науковій роботі студент розвиває навички роботи з різноманітними інформаційними джерелами [3, 5, 6].

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

На кафедрі хірургії стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з 2015 року організовано студентський науковий хірургічний гурток (СНХГ) під керівництвом доктора медичних наук, професора Я. М. Сусака. Нині він налічує 14 студентів IV–VI курсів, які навчаються в позааудиторний час.

Організацію роботи в СНХГ проводять з урахуванням питань проблемного викладання хірургії відповідно до Болонського процесу, диференційованого підходу до студентів-гуртківців з мотивацією відповідальності та психологічної культури майбутніх лікарів [1].

Основна мета діяльності гуртка – підвищення якості засвоєння студентами практичних хірургічних навиків, уміння пошуку наукової інформації, її обґрунтування та реалізації в підготовці наукових статей, а також публікація наукових досліджень, участь у конференціях різного рівня, отримання можливості більш тісного спілкування з хворими, правильне оцінювання результатів дослідження, диференціальної діагностики захворювань, визначення лікувальної хірургічної тактики, і найголовніше – чітке визначення вибору професії хірурга.

Роботу СНХГ кафедри хірургії здійснюють за такими основними формами:
– реферування й анотування вітчизняної та зарубіжної літератури, безпосередньо здійснення дослідницької роботи (аналіз історій хвороби хірургічних хворих);
– участь у конкурсах наукових студентських робіт, представлення матеріалів наукових хірургічних досліджень у вигляді доповідей, тезисів, статей;
– участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном;
– практична діяльність (участь в операціях, перев’язках, кураторство хворих, нічні чергування в хірургічному відділенні).

Серед наукових напрямів у роботі СНХГ: моделювання експериментального гострого панкреатиту, сучасні методи прогнозування розвитку ускладнень гострого некротичного панкреатиту, покращення ефективності лікування хворих з механічною жовтяницею, гострий апендицит, оптимізація лапароскопії в ургентній хірургії, особливості трансфузії препаратів крові.

Однією з важливих особливостей на кафедрі є тісна співпраця з центром практичних навичок кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, яка передбачає навчання студентів елементам тактичної медичної допомоги, технологічно правильне засвоєння прийомів серцево-легеневої реанімації з використанням манекенів-тренажерів і можливість контролю виконаних елементів [6, 7].

Також у СНХГ відпрацьовують основні навички тактичної медицини:

1. Алгоритм надання допомоги пораненим за системами: С-А-В-С (Critical bleeding, Airways, Breathing, Circulation), MARCH (Massive Hemorrhage, Airways, Respiration, Circulation, Hypothermia), КОЛЕСО (кровотеча, огляд дихальних шляхів, легені, ефективність дихання, серце, оцінювання свідомості).

2. Зупинка кровотечі:
– турнікет при застосуванні в тактичних умовах (The Combat Application Tourniquet® (CAT));
– індивідуальний перев’язувальний пакет (Combat Gauze), також називається гемостатичним бандажем. Він зупиняє кровотечу за допомогою тиску та хімікату. Він входить до складу поліпшеного комплекту для надання першої допомоги (IFAK – Individual First Aid Kit);
– індивідуальний компресійний бандаж з аплікатором;
– техніка тампонування рани.

3. Відкриття дихальних шляхів: застосування назо- та орофарингеальних трубок.

4. Допомога при пневмотораксі із застосуванням:
– голкової декомпресії;
– торакоцентезу з використанням одномоментного дренажу;
– герметичної оклюзійної наліпки HALO.

5. Допомога при опіках і переломах.

6. Запобігання гіпотермії.

7. Стабільна позиція на боці.

8. Основні протишокові заходи.

Широко практикується проведення поглиблених коротких презентацій, які б розкривали актуальні проблеми, винесені на обговорення. Найбільш вдалі роботи рішенням засідання гуртка рекомендуються до презентації на Всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт, конференціях студентів і молодих вчених. Останнім часом спостерігається тенденція до активації видавничої діяльності студентів як самостійної роботи, так і в співавторстві зі співробітниками кафедри: за два роки студентами-гуртківцями опубліковано 13 статей у фахових вітчизняних виданнях та 7 статей у закордонних виданнях.

Студенти є призерами таких вітчизняних і міжнародних конференцій:
– Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медицина XXI століття» (1-ше місце); – Міжнародний студентський Люблінський конгрес (1-ше місце);
– 6-й Міжнародний студентський симпозіум (1-ше місце);
– Квітнева студентська наукова сесія – 2017, секція хірургія (3-тє місце).

На наш погляд, необхідно залучати студентів до науково-дослідної роботи з молодших курсів, що допоможе їм обрати науковий напрям подальшої дослідницької роботи. Водночас, без сумніву, важливим є поступовий перехід від найбільш простих форм науково-дослідної роботи до найскладніших. Цей процес дозволяє студенту гармонійно розвиватися й удосконалювати свої вміння та навички під час навчання.

 

ВИСНОВКИ

1. Участь студентів у роботі СНХГ і виконання ними науководослідної роботи, виклад результатів у доповідях на наукових конференціях і симпозіумах сприяє як розширенню загального світогляду, так і поглибленню теоретичної підготовки лікаря-професіонала.

2. Залучення гуртківців до застосування клініко-мануальних, лабораторно-інструментальних методів обстеження тематичних хворих із проведенням статистично обробленого аналізу отриманих результатів не тільки оптимізує процес навчання, а й додає творчий компонент та мотивацію до навчання і проведення дослідницької роботи.

3. Різноманіття форм роботи СНХГ і можливість співпраці з іншими навчальними медичними установами дозволяють підтримувати зацікавленість студентів до роботи в гуртку.Susak YaM1, Slychko IY2, Mazurenko OV2, Opalchuk HT1

Author information
1Department of Surgery, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
2Department of Disaster Medicine and Military Medical Training, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Methodological aspects of students studying in surgical club

SUMMARY. In the article, the functional specialities of student scientific surgical club are described. The main preparing dimensions of medical students, emphasizing scientific observations, military and tactical medicine skills, other Universities cooperative work, were defined.

KEYWORDS: surgical club, tactical medicine, medical skills.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Будапештсько-Віденська Декларація про створення Європейського простору вищої освіти [Електронний ресурс]. – Будапешт, Відень, 2010. – 3 с. – Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/ files/Budapest-Vienna_Declaration(2010).pdf
 2. Булах І. Є. Проблеми оцінювання знань студентів у контексті вимог Болонської декларації / І. Є. Булах, О. П. Волосовець, М. Р. Мруга // Медична освіта – 2011. – № 2. – С. 20–22.
 3. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ІваноФранківському національному медичному університеті / М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук, М. О. Іванців // Медична освіта. – 2012. – № 2. – С. 69–71.
 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 c.
 5. Роль діяльності студентського наукового гуртка в мотивації професійної орієнтації студентів медиків / О. І. Дронов, І. Л. Насташенко, І. О. Ковальська [та ін.] // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». – 2013. – Т. 13, № 1(41). – С. 288–289.
 6. Значення науково-дослідної роботи студентів для підготовки висококваліфікованих лікарів / О. В. Хміль, Л. Ф. Каськова, О. О. Карпенко [та ін.] // Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : навч.-наукова конф. з міжнар. участю, 2014. – Полтава, 2014. – С. 230–231.
 7. Applying educational gaming to public health workforce emergency preparedness / D. J. Barnett, G. S. Jr Everly, C. L. Parker, J. M. Links // Am J Prev Med. – 2012. – Vol. 28. – P. 390–395. DOI: 10.1016/j.amepre.2005.01.001.
 8. Healthcare worker competencies for disaster training / E. B. Hsu, T. L. Thomas, E. B. Bass, [et al.] // BMC Med Educ. – 2010. – Vol. 6. – P. 1–9. DOI: 10.1186/1472-6920-6-19.

REFERENCES

 1. Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area [internet]. Kyiv; c2015 [cited 2010 March 30]. Available from: http://www.edupolicy.org.ua/files/Budapest-Vienna_Declaration (2010).pdf (in Russian).
 2. Bulakh IYe, Volosovets OP, Mruha MR. [Difficulties of assessment of students’ knowledge in the context of Bologna declaration requirements]. Medychna osvita. 2011;2:20–2. (in Ukrainian).
 3. Rozhko MM, Erstenuyk HM, Kapechuk VV, Ivantsiv MО. [The experience of inroduction of creditmodular system of educational process in Ivano-Frankivsk National Medical University]. Medychna osvita. 2012;2:69–71. (in Ukrainian).
 4. Kuzminskyi AI. [Pedagogy of high school]. Kyiv: Znannia; 2005. (in Ukrainian).
 5. Dronov OI, Nastashenko IL, Kryuchina EA, Skomarovskiy OA, Protsyuk AV. [Students’ scientific society in carreer-guidance motivation for medical students]. Visnyk VDNZU “Ukrainska medychna stomatologichna akademiia”. 2013;13(1)288–9. (in Ukrainian).
 6. Khmil EV, Kaskova LF, Karpenko OO, Berezhnaya EE, Kolot EG. [Significance of research work of students for the training of highly qualified doctors]. Proceedings of the Educational and scientific conference “Modern technologies of management of educational process at higher medical educational institutions”; 2014; Poltava, Ukraine. Poltava; 2014. p. 230–1. (in Ukrainian).
 7. Barnett DJ, Everly GS Jr, Parker CL, Links JM. Applying educational gaming to public health workforce emergency preparedness. Am J Prev Med. 2012;28:390–5. DOI: 10.1016/j.amepre.2005.01.001.
 8. Hsu EB, Thomas TL, Bass EB, Whyne D, Kelen GD, Green GB. Healthcare worker competencies for disaster training. BMC Med Educ. 2010;6:1–9. DOI: 10.1186/1472-6920-6-19.

Стаття надійшла в редакцію 01.02.2018 р.


logo on blue
ТОВ "Професійні видання Східна Європа" Екстрена медицина: від науки до практики
emergency.in.ua © 2012 - 2019. Всі права захищені
Яндекс.Метрика
vk
facebook

 

Joomla inotur