Ukrainian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Vietnamese Welsh Yiddish

Журнал «Екстрена медицина: від науки до практики» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 р. № 1279 (Додаток 6) включено до Переліку наукових фахових видань.

Авторські статті приймаються редакцією журналу «Екстрена медицина: від науки до практики» за умови: одноразової публікації в одному номері журналу; безоплатної поступки авторських прав на цей матеріал у порядку невиключної ліцензії; розміщення статей на розсуд редакції на сайті компанії та в електронних бібліотеках.

Автор несе повну відповідальність за матеріал, представлений у редакцію. Для публікації в журналі електронна та друкована версії мають супроводжуватися листом-заявою з підписами автора або групи авторів статті.

Авторство базується на таких принципах:

1) істотний внесок у концепцію дослідження, отримання результатів, аналіз та інтерпретація даних;

2) написання першого варіанта статті або її значна переробка, спрямована на поліпшення якості;

3) остаточне затвердження версії для друку.

При співавторстві додатково слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, відповідального за контакти з редакцією, пов’язані з публікацією статті, його телефон і адресу електронної пошти.

Для запобігання двозначності автори повинні чітко вказувати, чи існує можливість для конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає тоді, коли автор (або організація, яка надається цим автором) має фінансові або особисті взаємини, які недоречним чином впливають на їх дії, що має бути зазначено в рукописі у вигляді повідомлення на сторінці, наступній за титульною.

Не допускається направлення в редакцію статей, раніше опублікованих або представлених для публікації в інші видання. Редакція має право вжити заходів відносно авторів, якщо дубльована або подвійна публікація була запланована або здійснена без відповідного попередження. Авторам слід очікувати негайної відмови від друку представленого рукопису.

Допускається розгляд статей, які були представлені на науковій конференції, але не були повністю надруковані або розглядаються для публікації в друкованих працях наукових товариств та інших виданнях східного формату. Короткі прес-релізи періодичних конференцій не порушують це правило, за винятком випадків, коли подібні описи містять додаткові дані або копії таблиць і малюнків.

Матеріали, що надходять до редакції з метою публікації, проходять обов’язкове рецензування. Зауваження рецензентів направляються розробнику матеріалів без вказівки імен рецензентів. Після отримання рецензій і відповіді від автора редакційна рада приймає рішення про можливість і порядок публікації роботи. Редакція залишає за собою право відхилити статтю без зазначення причин, при цьому рукописи не повертаються авторам. Незначні поправки стилістичного, номенклатурного та формального характеру вносяться в текст без попереднього узгодження.

Датою надходження роботи вважається день прийому статті після переробки.

Редакція журналу дає можливість читачам надсилати коментарі, запитання або критичні зауваження щодо опублікованих статей, а також короткі звіти та коментарі щодо раніше надрукованих статей. Відповідні коментарі будуть надруковані в одному з номерів і представлені на сайті журналу в розділі «Проблеми/теми». Авторам коментарів необхідно вказати, чи немає конфлікту інтересів з авторами статті.

На титульній сторінці повинна бути представлена така інформація:

 • код УДК, назва статті; ПІБ авторів, їх посади та місце роботи; назва підрозділу (підрозділів) та науково-дослідної установи (установ), на базі яких виконувалася робота; ПІБ, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти автора, відповідального за рукопис; резюме; ключові слова.
 • англійською мовою обов’язково необхідно надати ПІБ авторів із зазначенням місць роботи, назву статті, резюме, ключові слова.

Стаття повинна бути побудована за традиційним для світової наукової періодики планом: структурована за розділами – матеріали та методи, результати та обговорення, завершуватися конкретними висновками, в яких у лаконічній формі (по пунктах) викладаються результати роботи та пропозиції авторів, що випливають з викладеного матеріалу.

Необхідно вказати використовувані методики, апаратуру (з уточненням назви та адреси фірми-виробника) та процедури настільки детально, наскільки це необхідно, щоб інші дослідники могли відтворити отримані результати. Слід привести посилання на стандартні методики, включаючи методи статистичного аналізу. Для методик, які були опубліковані раніше, але недостатньо добре відомі, необхідно навести відповідні посилання та короткі описи. Нові або суттєво модифіковані методи слід описати, пояснити причини їх використання та оцінити їх обмеження. Усі використовувані лікарські препарати та хімічні речовини, дози та шляхи введення повинні бути чітко вказані.

Автори оглядових рукописів повинні вмістити розділ, що описує методи, які були використані при пошуку, відборі, виділенні та узагальненні даних. Ці методи також повинні бути коротко описані в резюме.

Електронна версія статті повинна бути створена за допомогою текстового редактора Microsoft Word будь-якої версії. Орієнтація – книжкова.

 • Шрифт – Times New Roman.
 • Кегель – 12 пт (пунктів).
 • Міжрядковий інтервал – полуторний.
 • Розстановка переносів – переносів немає.
 • Форматування – у параметрі «по ширині».
 • Колір шрифту – чорний.
 • Відступ (новий рядок) – 1,5 см.
 • У таблицях необхідно дотримуватися подвійного інтервалу та розміщувати їх на окремому аркуші статті. Таблиці нумеруються послідовно, відповідно з першою згадкою про них у тексті. Також необхідно вказувати коротку назву кожної таблиці. Не слід використовувати горизонтальні чи вертикальні лінії всередині таблиці. Слід розшифрувати всі нестандартні абревіатури у виносках, використовуючи таку послідовність символів: *, **. Слід упевнитися, що кожна таблиця процитована в тексті.
 • Малюнки повинні бути професійно намальовані та сфотографовані або представлені як оцифровані знімки. Для друку малюнки з роздільною здатністю не менше 300 dpi (точок на дюйм) і в форматах, що забезпечують високу якість зображень (наприклад, JPEG або GIF), необхідно представити окремим файлом. Друк матеріалів внутрішнього блоку журналу чорно-білий, тому малюнки необхідно робити контрастними. Зображення повинні бути якомога зрозумілішими. Назви та докладне пояснення змісту слід приводити в підписах під малюнками, а не на самих ілюстраціях.
 • При вміщенні в статті рентгенограм, томограм та інших діагностичних зображень, а також зображень патологоанатомічних препаратів і мікропрепаратів слід використовувати контрастні, глянцеві чорно-білі або кольорові відбитки розміром, як правило, 127ˣ173 мм. Таким чином, букви, цифри та символи на малюнках повинні бути чіткими та відповідати тому, що вони позначають; також вони повинні бути досить великими, щоб залишитися розбірливими після зменшення малюнка для публікації.
 • Мікрофотографії повинні містити маркування масштабу внутрішньої шкали. Символи, стрілки або літери, використовувані на мікрофотографіях, повинні контрастувати з тлом.
 • Фотографії людей, які потенційно можуть бути впізнані, повинні супроводжуватися письмовим дозволом на їх використання.
 • Фотографії повинні бути пронумеровані відповідно до порядку, в якому вони згадуються в тексті. Якщо малюнок публікувався раніше, необхідно отримати письмову згоду від власника авторських прав на його репродукцію, а також подякувати оригінальне джерело. При знаходженні документів у публічному доступі така згода не потрібна.
 • Підписи під ілюстраціями друкуються з дотриманням подвійного міжрядкового інтервалу, на окремій сторінці, в послідовній нумерації з відповідними ілюстраціями арабськими цифрами. Коли для ідентифікації частин ілюстрації використовуються символи, стрілки, цифри або букви, в підпису необхідно вказати та пояснити кожен з цих символів. Для фотографій мікропрепаратів також слід вказати масштаб внутрішньої шкали та спосіб фарбування.
 • Одиниці виміру: значення довжини, висоти, ваги та об’єму повинні бути вказані у відповідних метричних одиницях (метр, кілограм, літр) або в їх десяткових кратних одиницях. Температура повинна вказуватися в градусах за Цельсієм, артеріальний тиск – у міліметрах ртутного стовпчика.
 • Слід використовувати лише загальноприйняті абревіатури. Необхідно уникати використання абревіатур у назві статті. При першому використанні абревіатури вона повинна вказуватися в дужках після її розшифровки; виняток становлять абревіатури для стандартних одиниць вимірювання.
 • Математичні та хімічні формули повинні бути написані дуже чітко, із зазначенням на полях букв алфавіту (рядкових, прописних, грецьких, латинських), показників ступеня, індексів надрядкових і підрядкових.
 • Посилання повинні бути пронумеровані послідовно, відповідно до їх порядку в тексті. Посилання в тексті, таблицях і підписах слід позначати арабськими цифрами в дужках.

Посилання, представлені тільки в таблицях або підписах під малюнками, повинні бути пронумеровані в послідовності, відповідній першій згадці в тексті певної таблиці або малюнка.

Резюме англійською мовою не повинно бути перекладом резюме, поданого українською/російською мовою. Воно має бути більше за розміром і структуроване за рубрикацією, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки. Обсяг 100-250 слів.

Послідовність викладу змісту статті можна змінити, почавши з викладу результатів роботи та висновків. Предмет, тему, мету роботи вказують у тому випадку, якщо вони зрозумілі не чітко з заголовка статті. Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті резюме.

У списку літератури доцільно використовувати невелику кількість посилань на найбільш важливі оригінальні роботи. Для всіх статей цей список не повинен перевищувати 50 джерел. Використана література подається в алфавітному порядку, де в першу чергу формується список вітчизняних джерел, також можливе структурування літератури в порядку цитування.

З метою вміщення до міжнародних баз даних пропонуємо використовувати відповідні стандарти подання пристатейних списків літератури. Задля цього варто послуговуватися міжнародним стандартом і за допомогою нього формувати відповідні списки. Після статті має бути розміщено 2 списки: 1) «Література» (де подано джерела українською/російською мовою без транслітерування та перекладу); 2) «References» (де українські/російські джерела подаються за допомогою міжнародної системи запису посилання). Джерела англійською мовою формуються відповідно до міжнародного стандарту та дублюються в другому списку без змін.

Основні правила міжнародного запису полягають у зазначенні абсолютно всіх авторів, транслітерованих назв матеріалів, видань тощо та їх відповідного перекладу англійською мовою. Такий підхід сприяє вміщенню даних про вітчизняних авторів та їх праці до загальнодоступних наукових баз.

З детальними схемами для опису джерел за різними типами матеріалів і відповідними прикладами можна ознайомитися на сайті журналу: emergency.in.ua.

Матеріали надаються до редакції в електронному варіанті: на диску або електронною поштою. Автор, за можливості, може вказати, якому типу або формату публікації, прийнятому в цьому журналі, відповідає стаття.

Офіційна та повна версія Єдиних вимог до рукописів, розроблених Міжнародним Комітетом редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE), що подаються в біомедичні журнали, розміщена на сайті www.ICMJE.org.


logo on blue
ТОВ "Професійні видання Східна Європа" Екстрена медицина: від науки до практики
emergency.in.ua © 2012 - 2017. Всі права захищені
Яндекс.Метрика
vk
facebook

 

Joomla inotur