Ukrainian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Vietnamese Welsh Yiddish


"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Установчими загальними зборами Засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕКСТРЕНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ"
Протокол № 1 від 28 вересня 2015 року

 

 

 

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕКСТРЕНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ"

 

 

 

місто Київ – 2015 рік


 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКСТРЕНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ" (у подальшому – "Організація") є добровільним громадським об’єднанням, яке здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи – непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та іншими документами, які затверджені відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

1.3. Організація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма правами, наданими громадським організаціям чинним законодавством України.

1.4. Засновниками Організації є:

— Юрченко Володимир Дмитрович, паспорт серія МЕ №750767, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 квітня 2007 року, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 13, квартира 24, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1860703071;

Довганчин Галина Станіславівна, паспорт серія КВ №350103, виданий Миколаївським РВУМВС України у Львівській області 29 листопада 2000 року, яка зареєстрована за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 7, квартира 91, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2861023747;

— Хобзей Микола Кузьмич, паспорт серія КН №443512, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 19 травня 1997 року, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Січневого повстання, будинок 41Б, квартира 19, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2129108152;

— Костюк Сергій Вікторович, паспорт серія СО 320320, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11 січня 2000 року, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 27, квартира 143, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2132603376;

— Вершигора Анатолій Васильович, паспорт серія СН 201192, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 травня 1996 року, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Волгоградська, будинок 33, квартира 143, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1854811559.

Надалі разом – "Засновники", а кожен окремо – "Засновник".

1.5. Членами організації є особи, об’єднані на основі спільних інтересів та за професійною ознакою, медичні працівники, для реалізації мети (цілей), передбачених цим Статутом, і які у передбаченому Статутом порядку вступили до Організації.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Організація має повне найменування:

— українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКСТРЕНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ";

— російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА УКРАИНЫ";

— англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION "EMERGENCY MEDICINE OF UKRAINE".

2.2. Організація має скорочене найменування:

— українською мовою: ГО "ЕКСТРЕНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ";

— російською мовою: ОО "ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА УКРАИНЫ";

— англійською мовою: NGO "EMERGENCY MEDICINE OF UKRAINE".

2.3. Місцезнаходження Організації: Україна, місто Київ, вулиця Політехнічна, 5а, квартира 2, 03056.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

3.2. З моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку Організація набуває статусу юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті.

3.3. Організація може мати власну символіку (емблему, знаки для товарів і послуг, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до статуту.

3.4. Організація користується рівними правами і несе обов'язки, пов'язані з його діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити.

3.5. Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах України та юрисдикційних органах інших держав.

3.6. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернено стягнення. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів. Так само й члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

3.7. Організація має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які угоди (контракти), що не заборонені законами країни їх укладання чи виконання, з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, які не передбачають отримання прибутку. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3.8. Організація має право самостійно здійснювати операції різних видів, що необхідні для реалізації установчих цілей та предмету діяльності Організації у порядку, визначеному чинним законодавством України, та не передбачають отримання прибутку.

3.9. Організація має право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатися майном Організації. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3.10. Організація має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці, включаючи оплату праці в іноземній валюті згідно з чинним законодавством, створювати тимчасові колективи, комітети. Організація самостійно розробляє та затверджує штатний розпис. Організація встановлює норми праці з урахуванням чинного законодавства України. Організація має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

3.11. Організація має право без обмеження приймати рішення щодо здійснення поточної діяльності відповідно до свого Статуту.

 

4. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Основною метою (цілями) діяльності Організації є забезпечення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів екстреної медичної допомоги, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної екстреної медичної допомоги науки та практики.

Метою діяльності Організації не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.

4.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання:

4.2.1. Організація культурних, освітніх подій та заходів дозвілля;

4.2.2. Проведення культурних, освітніх подій та заходів дозвілля;

4.2.3. Приймає участь у розробці рекомендацій по виробництву та стандартизації обладнання та виробів медичного призначення для екстреної медичної допомоги;

4.2.4. Здійснює громадську експертизу обладнання, програмного забезпечення, санітарного автотранспорту, виробів медичного призначення екстреної медичної допомоги та дає громадський висновок;

4.2.5. Приймає участь у формуванні програм та учбових планів і здійснює громадську експертизу підготовки кадрів для екстреної медичної допомоги;

4.2.6. Надає допомогу та необхідні консультації організаціям, установам та підприємствам, а також громадянам з питань діяльності екстреної медичної допомоги;

4.2.7. Проводить виставки, змагання бригад екстреної медичної допомоги, публічні лекції, доповіді та наукові диспути з питань екстреної медичної допомоги;

4.2.8. Організація семінарів, курсів, читань, лекцій, наукових конференцій та інших заходів;

4.2.9. Бере участь та проводить атестацію медичних працівників системи екстреної медицини;

4.2.10. Розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з іноземними громадськими організаціями;

4.2.11. Співпраця з науковими організаціями, громадськими організаціями, компаніями, асоціаціями, об’єднаннями, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами тощо в Україні та за кордоном;

4.2.12. Сприяння та підтримка високих стандартів рівня якості послуг соціальної сфери та медичної допомоги;

4.2.13. Участь у підготовці та обговоренні законодавчих актів у галузі соціальної сфери, охорони здоров’я та в суміжних сферах;

4.2.14. Підготовка пропозицій щодо формування державної політики у соціальній сфері та у сфері охорони здоров’я, стратегії розвитку, підготовці та реалізації реформ соціальної сфери та сфери охорони здоров’я;

4.2.15. Публікація і видання в установленому порядку свої журнали, бюлетені та інші видання;

4.2.16. Організація постійної консультативної допомоги членам Організації та іншим особам;

4.2.17. Сприяння високому рівню послуг в соціальній сфері та послуг із медичного обслуговування;

4.2.18. Сприяння підвищенню фінансування соціальної сфери та охорони здоров'я;

4.2.19. Вирішення інших завдань, що не суперечать нормам законодавства і цьому Статуту.

4.3. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація має право:

4.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

4.3.2. проводити виставки та змагання екстреної медицини України;

4.3.3. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

4.3.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

4.3.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4.3.5. брати участь в порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

4.3.6. брати участь в порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

4.3.7. проводити мирні зібрання;

4.3.8. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

4.3.9. поширювати інформацію щодо змін у законах та підзаконних актах, сприяти підвищенню рівня правової культури громадян;

4.3.10. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

4.3.11. брати участь в організації наукової, освітньої діяльності, організовувати та проводити теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні «круглі столи», інші заходи;

4.3.12. проводити незалежні соціологічні опитування з питань значимих для діяльності Організації та її членів;

4.3.13. брати участі у дослідженнях, розробках тощо в соціальній сфері, сфері охорони здоров’я в межах законодавства України;

4.3.14. створювати експертні групи;

4.3.15. залучати грошові кошти та майно;

4.3.16. направляти за кордон і в межах території України у відрядження для стажування й перепідготовку працівників та членів Організації інших спеціалістів, а також для навчання, ознайомлення з досвідом організацій та діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

4.3.17. здійснювати інші права, не заборонені законом.

 

5. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в Організації є індивідуальним. Почесні члени Організації визначаються в порядку, передбаченому цим Статутом.

5.2. Індивідуальними та почесними членами Організації можуть бути громадяни України, які на час вступу до Організації є працівниками медицини України або раніше працювали в медичній галузі, які визнають цей Статут та своєю активною діяльністю сприяють реалізації мети та завдань Організації. Індивідуальні члени Організації сплачують вступний внесок.

5.3. Членство в Організації не накладає на своїх членів ніяких застережень щодо їх участі в інших об'єднаннях громадян, союзах, асоціаціях чи інших утвореннях.

5.4. Засновники Організації є її членами з дати державної реєстрації Організації.

5.5. Порядок прийому до членів Організації.

5.5.1. Прийом нових Членів до Організації здійснюється на підставі поданої заяви з урахуванням висновків Голови Організації або Правління Організації та затверджується Загальними зборами.

5.5.2. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви заявника на ім’я Голови Організації. До заяви додаються документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам щодо членства в Організації, які передбачені членство цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

5.5.3. У випадку, якщо заявник має право на знижку, передбачену Положенням про членські внески, такий заявник повинен додати до заяви документи, що підтверджують його право на знижку.

5.5.4. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається листом до Організації або подається до Організації особисто.

5.5.5. Голова Організації у десятиденний термін з дати отримання заяви готує свій висновок та рішення щодо можливості прийому заявника до Організації для затвердження рішення про прийом до Організації Загальними зборами.

5.5.6. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати затвердження Загальними зборами рішення про прийом заявника до Організації Голова Організації направляє заявнику повідомлення про прийом до Організації.

5.5.9. Члену Організації може видаватись посвідчення члена. Зразок такого посвідчення затверджується Головою Організації.

5.5.10. У випадку втрати посвідчення члену Організації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат». За видачу дублікату посвідчення Член Організації має сплатити збір, розмір якого встановлюється.

5.5.11. Надання статусу почесного члена Організації здійснюється Правлінням організації за поданням Голови Організації або за рішенням загальних зборів.

5.5.11. Облік членів Організації здійснюється Головою Організації.

5.5.12. На кожного члена Організації ведеться картка персонального обліку згідно форми, затвердженої Головою Організації. Додатково ведеться електронний облік членів згідно форми, затвердженої Головою Організації.

5.5.13. Право участі в Організації не може бути передано третім особам, окрім випадків представництва за довіреністю.

5.6. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Загальними зборами.

5.7. Членство в Організації припиняється у випадках:

5.7.1. Добровільного припинення членства в Організації відповідно до поданої заяви.

5.7.2. Виключення з членів Організації.

5.7.3. Автоматичного припинення членства в Організації у випадках, передбачених Статутом Організації та внутрішніми документами Організації.

5.8. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Організації. У випадку добровільного припинення членства рішення щодо такого припинення не вимагається. Датою припинення членства є дата отримання заяви Організацією.

5.9. Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Загальних зборів у ¾ голосів присутніх на засіданні за поданням Голови Організації за наявності однієї з наступних підстав:

5.9.1. Виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації.

5.9.2. Невиконання статутних обов'язків, не сплату членських внесків, у тому числі порушення Статуту або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами членів Організації, Головою, які є обов'язковими для всіх членів Організації.

5.9.3. Поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації та/або його Членам.

5.10. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

5.10.1. Смерті Члена Організації.

5.11. У разі припинення членства в Організації, крім автоматичного припинення членства відповідно до п. 5.7.1 цього розділу, особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та Положенням про членство.

5.12. Рішення про відмову у прийомі до Організації або виключення з Організації може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.13. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства вносяться відповідні зміни до реєстру членів.

5.14. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

5.15. Правила та процедура прийняття та виходу, встановлення відзнак та заохочень затверджуються Загальними зборами.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право:

6.1.1. Брати участь в управлінні Організацією у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Організації.

6.1.2. Обирати та бути обраними до органів Організації.

6.1.3. Брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Організації.

6.1.4. Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організації.

6.1.5. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах членів Організації, вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів відповідно до їх компетентності.

6.1.6. Користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організації.

6.1.7. Одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Організації.

6.1.8. Надавати пропозиції щодо розгляду на Загальних зборах членів Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації.

6.1.9. Одержувати інформацію про діяльність Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних. Мати доступ до фінансових та інших звітів Організації.

6.1.10. Вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

6.1.11. У випадку саморозпуску / реорганізації Організації отримати майно, тимчасово передане останній на договірних засадах.

6.1.12. Члени Організації мають право бути членами інших об’єднань та організацій.

6.1.13. Члени Організації мають інші права, передбачені чинним законодавством, документами Організації, а також рішеннями Загальних зборів членів Організації.

6.2. Члени Організації зобов'язані:

6.2.1. Дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів членів Організації та інших органів Організації, які є обов'язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України.

6.2.2. Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Загальними зборами.

6.2.3. Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності.

6.2.4. Не вчиняти дій, що дискредитують Організації.

6.2.5. Інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту.

 

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ, ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

7.1. Управління Організацією здійснюють:

— Загальні збори членів Організації 

— Голова

7.2. Загальні збори членів Організації

7.2.1. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації.

7.2.2. Для заснування Організації скликаються Установчі загальні збори засновників Організації, брати участь на яких мають право усі засновники Організації.

7.2.3. Установчі загальні збори засновників Організації:

7.2.3.1. Приймають рішення про створення Організації.

7.2.3.2. Затверджують Статут Організації.

7.2.3.3. Вперше обирають Голову та заступників Голови, у подальшому Голова та заступники Голови обираються на Загальних зборах членів Організації.

7.2.3.4. Затверджують заходи щодо реєстрації та початку діяльності Організації.

7.2.4. Рішення Установчих загальних зборів засновників Організації приймаються одноголосно.

7.2.5. Брати участь у чергових (позачергових) Загальних зборах членів Організації мають право всі Члени Організації.

7.2.6. Голова та заступники Голови є делегатами (членами Загальних зборів членів Організації) за посадою.

7.2.7. Головою Організації не рідше 1 (одного) разу на рік. Формою роботи Загальних зборів членів Організації є засідання.

7.2.8. Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються на письмову вимогу Голови або не менше 10% (десяти відсотків) членів Організації.

7.2.9. Про скликання чергових Загальних зборів членів Організації Члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів в порядку, що визначається Головою.

7.2.10. Про скликання позачергових Загальних зборів членів Організації Члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати його проведення в порядку, що визначається Головою.

7.2.11. Повідомлення про скликання Загальних зборів членів Організації повинно містити дату, час, місце проведення та порядок денний.

7.2.12. Загальні збори членів Організації вважаються правомочним, якщо на них бере участь не менше половини Членів Організації.

7.2.13. Рішення Загальних зборів членів Організації приймаються відкритим або, за рішенням Загальних зборів членів Організації, таємним голосуванням, простою більшістю голосів зареєстрованих на Загальних зборах, крім рішень щодо змін до Статуту Організації, розпорядження майном на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та рішень щодо саморозпуску / реорганізації Організації, які приймаються у 3/4 (три четверті) членів Загальних зборів, присутніх на Загальних зборах. Головує на Загальних зборах членів Організації Голова Загальних зборів, який обирається на Загальних зборах.

7.2.14. Загальні збори членів Організації мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.

7.2.15. До виключної компетенції Загальних зборів членів Організації належить прийняття рішень з наступних питань:

7.2.15.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації.

7.2.15.2. Затвердження змін та доповнень до Статуту Організації.

7.2.15.3. Обрання Голови Організації.

7.2.15.4. Обрання членів Ревізійної комісії;

7.2.15.5. Розгляд та затвердження звітів Організації, включаючи звіти Голови про виконану роботу та результати проведених перевірок.

7.2.15.6. Зміна найменування Організації.

7.2.15.7. Участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб.

7.2.15.8. Створення і припинення відокремлених підрозділів Організації.

7.2.15.9. Саморозпуск (припинення) та реорганізація Організації.

7.2.16. Представники членів Організації призначаються ними на постійній основі або на визначений строк. Член Організації має право замінити свого представника, попередивши про це письмово Організацію. Повноваження представника повинні бути підтверджені відповідним чином засвідченою довіреністю. Член Організації може передати свої повноваження на Загальних зборах членів Організації іншому члену або представникові іншого члена Організації.

7.2.17. Члени Організації (їх представники), які беруть участь у засіданні Загальних зборів членів Організації, реєструються перед початком Загальних зборів членів Організації.

Загальні збори членів Організації відкриває Голова, після чого обираються Голова Загальних зборів членів Організації та Секретар Загальних зборів членів Організації. Реєстраційні списки та протокол Загальних зборів членів Організації підписує Голова Загальних зборів членів Організації та секретар Загальних зборів членів Організації. Витяг з протоколу, книга протоколів Загальних зборів членів Організації повинні надаватися будь-кому з членів Організації за його письмовою вимогою на ім’я Голови Організації.

7.3. Голова Організації

7.3.1. Голова Організації є одноособовим виконавчим органом Організації, який має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Організації. Голова Організації вперше обирається Установчими загальними зборами організації, а в подальшому Загальними зборами Членів. Голова Організації обирається строком на два роки. У своїй діяльності Голова Організації підзвітний та підконтрольний Загальним зборам Членів Організації.

7.3.2. В межах своєї компетенції Голова Організації:

7.3.2.1. Забезпечує керівництво діяльністю Організації щодо реалізації статутної мети та завдань Організації.

7.3.2.2. Представляє Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації юридично значущі дії.

7.3.2.3. Має право підписувати будь-які документи від імені Організації у межах повноважень передбачених Статутом.

7.3.2.4. Самостійно приймає рішення та підписує від імені Організації угоди, договори, контракти, у будь якій валюті.

7.3.2.5. Підписує затверджені Загальними зборами членів Організації зміни та доповнення до Статуту.

7.3.2.6. Забезпечує координацію діяльності Організації та здійснює поточне управління Організацією.

7.3.2.7. Готує висновок та рішення щодо можливості прийому заявника до Організації для затвердження рішення про прийом до Організації Загальними зборами.

7.3.2.8. Організовує виконання рішень Загальних зборів Членів Організації.

7.3.2.9. Забезпечує контроль за дотриманням членами Організації Статуту та обов’язкових для них рішень органів Організації.

7.3.2.10. Забезпечує контроль за залученням нових членів до Організації.

7.3.2.11. Надає Загальним зборам Членів Організації звіти про надходження та витрачання коштів у встановленому порядку.

7.3.2.12. Організовує залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Організації, для реалізації її статутної мети та завдань.

7.3.2.13. Вирішує інші питання оперативно-господарської діяльності Організації.

7.3.2.14. Видає та відміняє довіреності;

7.3.2.15. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту, Положень Організації та чинного законодавства України.

7.3.3. Голова організації може мати заступників. Заступники можуть призначатися та звільнятися із посади як Загальними зборами, так і Головою Організації самостійно. На час відсутності Голови Організації його обов'язки виконує один з заступників за його рішенням. Заступники виконують обов’язки у межах повноважень Голови Організації.

7.3.4. Голова Організації є посадовою особою Організації, яка без довіреності діє від її імені, представляє Організацію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, кооперативами, громадськими та іншими організаціями та господарськими товариствами, а також з іноземними організаціями, фірмами, підприємствами, громадянами України та іноземних держав, призначає та звільняє членів трудового колективу, укладає трудові та цивільно-правові договори, видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Організації, керує їх діяльністю забезпечує розгляд процедурних питань, які надходять від членів Організації та здійснює інші функції, передбачені Статутом та положеннями Організації.

7.4. Правління Організації:

7.4.1. Правління є постійно діючим керівним органом громадської організації в період між черговими Загальними зборами

7.4.2. Правління обирається на два роки у складі не менше трьох членів.

7.4.3. В межах своєї компетенції Правління

7.4.3.1. Розробляє основні напрямки роботи Організації, які затверджуються Загальними зборами;

7.4.3.2. Координує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

7.4.3.3. Розробляє і подає на затвердження Загальних зборів Організації внутрішні нормативні документи Організації, зміни та доповнення до них;

7.4.3.4. Затверджує річний звіт Організації та подає його на розгляд Загальним зборам;

7.4.3.5. Приймає членів до Організації;

7.4.3.6. В межах затвердженого Загальними зборами бюджету Організації, затверджує принципи використання коштів та штатний розклад Організації;

7.4.3.7. Скликає чергові і позачергові Загальні збори та проводить роботу по їх підготовці;

7.4.3.8. Приймає рішення про виключення членів з Організації;

7.4.3.9. Затверджує символіку, положення про символіку Організації.

 7.4. Ревізійна комісія

7.4.1. Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів громадської організації.

7.4.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

7.4.3. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

7.4.4. Ревізійна комісія має повноваження:

7.4.4.1. Вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

7.4.4.2. Складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

7.4.4.3. Складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;

7.4.4.4. Проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

 

7.5. Порядок звітування керівних органів перед членами Організації

7.5.1. Враховуючи, що Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Організацією, а також не втручання органів державної влади інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність Організації, то керівні органи зобов'язанні звітувати перед членами Організації на Загальних зборах членів Організації з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації. Розгляд та затвердження звітів, відповідно до п. 7.2.15.5 цього Статуту, здійснюється із періодичністю не менше 1 (одного) разу на рік.

7.5.2. Голова Організації має забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

 

7.6. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації

7.6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Голови або Загальних зборів членів Організації шляхом подання письмової скарги, а саме:

7.6.1.1. На дії, бездіяльність або рішення Голови - скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

7.6.2. Скарги на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів членів Організації подаються до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

8. ПРАЦЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ОПЛАТА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Голова Організації створює штат та затверджує штатний розпис Організації.

З метою залучення на роботу високопрофесійних працівників до Організації можуть прийматись на роботу за сумісництвом працівники, що працюють за основним місцем роботи в науково-дослідних установах, вищих учбових закладах, підприємствах, установах та організаціях тощо.

У разі необхідності в додаткових кадрах для виконання разових робіт мають право залучатись до роботи українські та іноземні спеціалісти, а також виробничі, творчі та інші колективи. Відносини з такими особами ґрунтуються на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підряду, доручення, комісії, трудових угод (контрактів) та інших форм угод, що передбачені трудовим або цивільним законодавством, з оплатою на договірних засадах.

8.2. У відповідності з чинним законодавством України Голова Організації затверджує розміри, форми та системи оплати праці, а також інші види доходів працівників з метою стимулювання працівників, підвищення якості та продуктивності їх праці, старанності при виконанні ними трудових функцій.

Оплата праці та преміювання працівників визначається їх особистим трудовим вкладом з урахуванням результатів роботи Організації і максимальними розмірами не обмежується.

8.3. Штатні працівники Організації підлягають соціальному і пенсійному страхуванню. Організація здійснює внески для соціального та пенсійного страхування в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

8.4. Трудовий колектив Організації становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Організації на підставі трудового договору, контракту або угоди.

8.5. Соціальні та трудові права працівників Організації гарантуються чинним законодавством.

Голова Організації може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

8.6. При прийомі на роботу між Організацією в особі її Голови і працівниками, посадовими особами Організації може укладається угода про конфіденційність, в якій передбачено матеріальну відповідальність та інші санкції за розголошення комерційних секретів Організації і конфіденційної інформації про її Членів.

 

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Майно та кошти Організації належать їй на праві власності. Організація має право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

Організація відповідає по своїм зобов'язанням усім належним їй майном. Члени Організації не відповідають по зобов'язаннях Організації. Організація не відповідає по зобов'язаннях її Членів.

9.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй Засновниками, членами Організації або державою в установленому порядку, набуте від вступних та поточних членських внесків, благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.

9.3. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення мети її діяльності.

9.4. Діяльність Організації фінансується виключно за рахунок:

• разових (вступних) і періодичних (членських) внесків членів Організації;

• кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації та інших осіб;

• дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

• інших джерел доходів, що відповідно до чинного законодавства не є прибутком юридичної особи.

9.5. Як внески до Організації приймаються грошові кошти, а також майно, яке може бути використане Організацією для вирішення цілей поставлених Статутом та іншими її документами.

9.6. За особами, які дарують майно та кошти Організації, зберігається право контролю за цільовим використанням внесків.

9.7. Організація використовує кошти для виконання завдань, передбачених Статутом та на оплату праці штатних працівників. Грошові кошти Організації витрачаються відповідно до її завдань, а також відповідно до побажань осіб, які дарують.

9.8. Організація має право у встановленому порядку купувати, передавати організаціям, закладам, обмінювати, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності. Організація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом. У власності Організації можуть бути також видавництва або підприємства.

 

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Перевірку фінансової діяльності Організації здійснюють податкові та інші державні органи у межах їх компетенції, аудиторські організації.

10.2. Достовірність та повноту річного балансу і звітності Організації може підтвердити аудитор (аудиторська фірма).

10.3. Відповідальність за дотримання вимог законодавства несе Голова Організації. Відповідальність за своєчасне подання бухгалтерської звітності покладено на головного бухгалтера Організації.

10.4. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Організації і завершується 31 грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.5. Організація здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Внесення змін до Статуту Організації є компетенцією вищого органу Організації – Загальних зборів членів Організації та приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

Будь-які зміни і доповнення до Статуту Організації здійснюють в письмовій формі і оформляють окремими додатками до них або шляхом викладення документів в новій редакції. Зміни та доповнення до Статуту Організації оформляють та реєструють відповідно до діючого законодавства України.

 

12. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Організація має право створювати на території України та за її кордоном відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків як на території України так і за її межами.

12.2. Відокремлені підрозділи діють на підставі внутрішніх положень про них, які затверджені у порядку, передбаченому цим Статутом.

12.3. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами й діють від імені Організації. Керівники філій та представництв призначаються Загальним зборами членів Організації.

12.4. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації.

12.5. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації з дотриманням та у відповідності до внутрішнього положення відповідного відокремленого підрозділу.

12.6. Керівник відокремленого підрозділу має право діяти від імені Організації на підставі довіреності, виданої Головою Організації.

 

13. САМОРОЗПУСК ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Припинення діяльності Організації здійснюють шляхом її саморозпуску або реорганізації. Реорганізація Організації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) відбувається за рішенням Загальних зборів членів Організації.

При реорганізації Організації, вся сукупність прав та обов'язків Організації переходить до її правонаступників.

13.2. Організацію саморозпускають:

- після досягнення мети, поставленої при створенні Організації;

- за рішенням Загальних зборів членів Організації.

13.3. Організація підлягає примусовому саморозпуску на підставі рішення суду.

13.4. Після прийняття рішення про саморозпуск Організації, призначають ліквідаційну комісію Організації.

З моменту призначення ліквідаційної комісії Організації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна Комісія Організації повинна опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Організації і про порядок і строки подання претензії кредиторами. Ліквідаційна Комісія письмово повідомляє кредиторів і осіб, що мають з Організацією договірні відносини.

13.5. Ліквідаційна комісія Організації оцінює наявне майно Організації, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред'являє їх для затвердження спеціально скликаним для цього Загальним зборам членів Організації.

13.6. У разі ліквідації Організації всі кошти та майно організації передають іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховують до доходу бюджету.

13.7. Майно, передане Організації Засновниками та членами у користування, повертають їм у натуральній формі.

13.8. Саморозпуск Організації вважають завершеним, а Організацію такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

Підписи Засновників Організації:

Юрченко Володимир Дмитрович   __________________________________

Довганчин Галина Станіславівна  __________________________________

Хобзей Микола Кузьмич _________________________________________

Костюк Сергій Вікторович ________________________________________

Вершигора Анатолій Васильович __________________________________


logo on blue
ТОВ "Професійні видання Східна Європа" Екстрена медицина: від науки до практики
emergency.in.ua © 2012 - 2019. Всі права захищені
Яндекс.Метрика
vk
facebook

 

Joomla inotur